Historisk tillbakablick

Historisk tillbakablick

Andreasförsamlingen Fjällstugan i Jönköping

1915

Den 2 mars 1915 beslutade ett par kretsar i västra Jönköping, Dunkehalla och Bymarken, att slå sig samman till en församling, som fick namnet ”Jönköpings Stadsmissionsförenings Norra Församling”. Inledningsvis fick de båda gamla missionshusen tjäna som samlingslokaler för verksamheten. Församlingen blev den tredje missionsförsamlingen i Jönköping. De andra två var Immanuelsförsamlingen på väster och Betlehemsförsamlingen på öster.

1935

Redan 1931 började planerna på ett sommarhem ta form och 1935 stod Fjällstugan på västers höjder färdig. År 1941 byggdes Fjällstugan till för att möta den tidens expansion.

1948

År 1948 bytte församlingen namn till ”Andreasförsamlingen”, vilken nu bestod av ett 50-tal medlemmar. Mitt under andra världskriget, 1943, började planerna på en ny kyrka, som efter ca 10 års planerande och genomförande stod klar 1954. Andreaskyrkan var då en modern kyrka i korsningen Narvavägen – Swedenborgsgatan. Församlingen bestod av ca 175 medlemmar vid denna tid.

1975

Nu var det åter dags för en förändring på Fjällstugan, som detta år byggde ut andra våningen. Under de följande åren expanderade Andreasförsamlingen.

1996

Hösten 1996 noterades det hittills högsta medlemsantalet, 248 medlemmar. Åren därefter skulle antalet medlemmar i församlingen komma att sjunka.

Fjällstugan råkade 1998 ut för en vattenskada, till följd av ett busstreck. En grupp av församlingens medlemmar tog initiativ till att restaurera och bygga ut köksdelen, som därmed fick restaurangstandard i kökshänseende.

Under en lång följd av år hade församlingen diskuterat olika alternativ till långsiktig lösning för sin verksamhet. Det var problem med att hålla till i två olika fastigheter och det var bristande tillgänglighet för funktionshindrade, framförallt i Andreaskyrkan.

2003

Under början av 2000-talet beslutade församlingen att koncentrera all verksamhet till Fjällstugan varför den gamla Andreaskyrkan såldes av för att sedan konverteras till moderna bostäder.

Fjällstugan projekterades och byggdes om och till i väsentlig omfattning och kom att innehålla ny kyrksal och kyrktorg. Den gamla cafélokalen kom att utgöra restaurang i anslutning till det också nu tillbyggda köket. I bottenplanet byggdes lokaler för barn- och ungdomsverksamhet och även lokaler för uthyrning till en mindre läkarmottagning.

Under många år har Hisingstorpsskolan varit hyresgäst på Fjällstugan för sin fritidsverksamhet. Något som också består i de nya lokalerna där ”Fjällklubben” samnyttjar lokaler i bottenplanet med församlingens egen verksamhet.

Hösten 2003 bestod församlingen av knappt 200 medlemmar. I samband med invigningen av nya Fjällstugan var det en stor medlemsintagning då vi fick välkomna 13 nya medlemmar.

2008

I samband med att Fjällstugans lokaler blev församlingens enda verksamhetspunkt 2003 avvaktade man med förändring av den gamla ”andravåningen”, som i den nya fastigheten kom att utgöra plan 3.

Det dröjde bara till 2007 innan församlingen kände sig mogen för att låta plan 3 expandera. 2008 invigdes lokaler för sommarcafé, konferensverksamhet, kapell och annan församlings-verksamhet för mindre grupper.

2020

Församlingen har sedan flytten 2003 till Fjällstugan mer än fördubblats vad gäller medlemsantalet. Genomsnittsåldern har sänkts högst påtagligt genom att yngre och barnfamiljer utgör en stor del av medlemmarna som tillkommit och församlingen räknar ca 450 medlemmar nov 2022. 

Våra anställda är Ebbe Andréasson pastor och församlingsföreståndare och Ellen Gindemo och Alice Alnervik är ungdomsledare.

Fjällstugans fastighet innehåller idag ca 1.800 kvm verksamhetsyta och betjänar närmare 2000 personer varje vecka. Besökare som bland annat deltar i församlingens gudstjänster och olika samlingar, barn- och ungdomsverksamhet med alltifrån småbarnsång till scout- och tonårsarbete. Eller besökare till Fjällstugans restaurang och konferensverksamhet. Dessutom innehåller Fjällstugan lokaler för Hisingstorpsskolans Fritidsverksamhet.

Fjällstugan är sedan flera år en mötesplats för människor där det erbjuds möjlighet till möten som berikar på upplevelser, både lekamligt och andligt i en miljö, som är ett av Jönköpings och vätterbygdens bästa utsiktslägen.