Andreasförsamlingen

Andreasförsamlingen

Andreasförsamlingen

Andreasförsamlingen Fjällstugan är en del av Equmeniakyrkan och har sin verksamhet baserad i Fjällstugan på västra höjden av Jönköping. I Fjällstugan sjuder det av liv sju dagar i veckan. Vi har ett omfattande arbete inom Equmenia (barn- och ungdomsverksamhet) och församlingen.

Våra anställda är David Lund (pastor och församlingsföreståndare), Ebbe Andréasson (pastor), Jakob Johansson (ungdomspastor), Julia Sigblad (musikledare) och Alice Alnervik (ungdomsledare). Många av församlingens medlemmar och vänner gör en stor insats på helt ideell basis.

Med ca 450 medlemmar (nov 2022) växer vi och utvecklas på ett påtagligt och mycket glädjande sätt. En utveckling som vi är övertygade har sin grund i att vi som församling förfogar över en plattform som tilltalar nutidsmänniskan – både ung och gammal. Varje vecka samlar vi ett hundratal barn och ungdomar i våra olika verksamheter; barnkörer, scouter, söndagsskola, konfirmationsläsning, tonår, vilket vi är mycket tacksamma för.

Vi hälsar Dig välkommen att besöka oss i Fjällstugan för att delta i våra Gudstjänster och olika samlingar samt för att dricka kaffe, äta lunch mm.

FÖRSAMLINGENS VISION

”En kyrka –med rum för hela livet – som visar vägen till Jesus Kristus och erbjuder en gemenskap där människor växer i tro och samhällsansvar”

EQUMENIAS VISION

”I enlighet med missionsbefallningen får alla barn och ungdomar som kommer i kontakt med vår verksamhet lära känna Jesus Kristus som Guds son och världens frälsare, och bli sedda och bekräftade som den individ de är. Barn och ungdomsarbetet är ett brobyggande mellan barn/ungdomar/familjer och församlingen.”

FÖRSAMLINGENS RIKTNING UTIFRÅN DESS VISION

I enlighet med Församlingsordningen och Andreasförsamlingens vision vill församlingsledningen verka för en levande kyrka (Fjällstugan) för Bymarken och dess omgivningar utifrån följande målkriterier:

 • människor möts i delaktighet, stöttar och uppmuntrar varandra, och att även människor som inte tillhör församlingen möts av respekt, ärlighet och en frimodig tro på Jesus Kristus i såväl samtal som i gudstjänster, bön och förbön.
 • människor får lära känna Jesus Kristus och får därmed en grund för livet
 • människor blir upprättade av Jesus Kristus, får inneslutas i församlingens gemenskap, dess omsorg och växa i tro genom att upptäcka och använda sina gåvor såväl i som utanför församlingen.

PRIORITERADE OMRÅDEN

 • Gudstjänsten ska ha en central plats i församlingen där människor, oavsett församlingstillhörighet eller ej, får möjlighet att möta Gud i ordet, sången, bönen och sakramenten.
 • Gudstjänster ska få ha olika karaktär såsom ex vis fokus på själavård, förbön, sång och musik, equmeniagudstjänster etc.
 • Andlig fördjupning i form av bibelstudier och bönesamlingar eller andra forum
 • Tyngd läggs på att möta människors livsfrågor liksom diakonala behov
 • Alla församlingsmedlemmar och övriga intresserade ska erbjudas ingå i en smågrupp
 • Equmenias arbete blir alltmer integrerat i församlingen och är något som prioriteras i olika avseenden
 • Ett ökat engagemang i Equmeniakyrkans missionsåtagande liksom i församlingens egna internationella projekt
 • Fortsatt arbete med de verksamheter som sänker trösklarna till församlingen såsom ex vis konserter, temasamlingar utifrån aktuella ämnen etc.

HUR?

Styrelse, anställda och olika verksamhetsråd följer noga upp det lokala närområdets, liksom samhällets behov, och församlingens interna behov för att därigenom ”hitta rätt” innehåll och nivå i olika satsningar. Respektive verksamhetsområde upprättar inom ramen för ovanstående visionsdokument och styrelsens riktlinjer egna verksamhetsplaneringar.

Verksamhetsrådet VU ska arbeta för att församlingens olika verksamheter och engagemang sammantaget lever upp till visionen ”En kyrka – med rum för hela livet, som visar vägen till Jesus Kristus och erbjuder en gemenskap där människor växer i tro och samhällsansvar”
Tonvikten i församlingens arbete ska bestå i att göra Kristus känd och att verksamheten hela tiden ska bidra till och resultera i att människor får uppleva ett möte med Jesus Kristus.

Visionsarbetet har bedrivits under verksamhetsåren 2017-2018, i församlingsstyrelsen gemensamt med anställda i
församlingen, vilket har resulterat i ovanstående visionsdokument.

Styrelsen för Andreasförsamlingen Fjällstugan 190320